2020 Masik Shivaratri Vrat Dates
                     [2076 - 2077] Vikrama Samvata
Untitled 5

2020 Masik Shivaratri Vrat Dates [2076 - 2077] Vikrama Samvata

January 22, 2020, Wednesday Masik Shivaratri

February 21, 2020, Friday Maha Shivaratri, Masik Shivaratri

March 22, 2020, Sunday Masik Shivaratri

April 20, 2020, Monday Masik Shivaratri

May 20, 2020, Wednesday Masik Shivaratri

June 19, 2020, Friday Masik Shivaratri

July 18, 2020, Saturday, Masik Shivaratri

August 17, 2020, Monday Masik Shivaratri

September 15, 2020, Tuesday Masik Shivaratri

October 14, 2020, Wednesday Masik Shivaratri

November 13, 2020, Friday Masik Shivaratri

December 12, 2020, Saturday Masik Shivaratri