Arati Sanghraha

                                                       

Ganeshji Ki Arati                                           Shri Vishnuji Ki Arati                                               Baba Balak Nath Ki Arati

                                  

     Shri Krishna Arati                                          Shri Durgaji Ki Arati                                      Shri Hanumanji Ki Arati

                                       

Shri Laxmiji Ki Arati                                              Shivji Ki Arati                                             Shri Ramji Ki Arati

 

                                              

Maa Ganga Arati                              Maa Saraswati Arati                           Maa Santoshi Arati

Maha Kali Arati